C10B02S10 01 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン C10B02S10 02 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン, 積雲 C10B02S10 03 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン, 積雲 C10B02S10 04 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン
C10B02S10 05 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン, 積雲 C10B02S10 06 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン C10B02S10 07 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン, 積雲 C10B02S10 08 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン
C10B02S10 09 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン, 積雲 C10B02S10 10 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン C10B02S10 11 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン, 積雲 C10B02S10 12 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン, 積雲
C10B02S10 13 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン C10B02S10 14 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン C10B02S10 15 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン C10B02S10 16 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン, 積雲
C10B02S10 17 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン C10B02S10 18 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン C10B02S10 19 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン, 積雲 C10B02S10 20 : インド, シワリーク堆積物, デラドゥン, 積雲