2008_08_21N01_Central_Pokhara_IMM

2008 08 21N01 001 : バナナ ポカラ ポカラ・ホームズ 2008 08 21N01 003 : バナナ ポカラ ポカラ・ホームズ 2008 08 21N01 004 : バナナ ポカラ ポカラ・ホームズ 2008 08 21N01 008 : ポカラ 国際山岳博物館 庭 雲
2008 08 21N01 011 : ポカラ 国際山岳博物館 庭 雲 2008 08 21N01 013 : ポカラ 国際山岳博物館 庭 雲 2008 08 21N01 015 : ポカラ 国際山岳博物館 庭 雲