2008_11_17N03_Central_Pokhara_Komagane

2008 11 17N03 001 : ポカラ 果物屋 2008 11 17N03 003 : ポカラ 果物屋 2008 11 17N03 004 : ポカラ 果物屋 2008 11 17N03 005 : ポカラ 果物屋
2008 11 17N03 006 : ポカラ 果物屋 2008 11 17N03 007 : ポカラ 野菜 2008 11 17N03 008 : ポカラ 野菜 2008 11 17N03 009 : ポカラ 果物屋
2008 11 17N03 010 : ポカラ 駒ヶ根市一行 2008 11 17N03 011 : ポカラ 駒ヶ根市一行 2008 11 17N03 012 : ポカラ 駒ヶ根市一行 2008 11 17N03 017 : ポカラ 駒ヶ根市一行
2008 11 17N03 025 : ポカラ 駒ヶ根市一行