2008_12_30N02_Central_Pokhara_IMM

2008 12 30N02 001 : ゴミ捨て場 ポカラ 国際山岳博物館 礫層堆積物 2008 12 30N02 003 : ゴミ捨て場 ポカラ 国際山岳博物館 礫層堆積物 2008 12 30N02 004 : ゴミ捨て場 ポカラ 国際山岳博物館 礫層堆積物 2008 12 30N02 007 : ゴミ捨て場 ポカラ 国際山岳博物館 礫層堆積物
2008 12 30N02 008 : ポカラ 国際山岳博物館 展示物 2008 12 30N02 009 : ポカラ 国際山岳博物館 展示物 2008 12 30N02 010 : ポカラ 国際山岳博物館 展示物 2008 12 30N02 011 : ポカラ 国際山岳博物館 展示物
2008 12 30N02 012 : ポカラ 国際山岳博物館 展示物 2008 12 30N02 013 : ポカラ 国際山岳博物館 展示物 2008 12 30N02 014 : ポカラ 国際山岳博物館 展示物 2008 12 30N02 015 : ポカラ 国際山岳博物館 展示物
2008 12 30N02 016 : アンナプルナ ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 30N02 023 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 30N02 024 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 30N02 025 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞
2008 12 30N02 027 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 30N02 029 : アンナプルナ ポカラ ラムジュン 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 30N02 030 : アンナプルナ ポカラ ラムジュン 国際山岳博物館 大気汚染 霞