2008_12_25N01_Central_Pokhara_IMM

2008 12 25N01 001 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 25N01 005 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 25N01 006 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 25N01 008 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞
2008 12 25N01 012 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 25N01 014 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞