2008_12_18N02_Central_Pokhara_Orange

2008 12 18N02 003 : ポカラ 廃品回収 2008 12 18N02 004 : ポカラ 廃品回収 2008 12 18N02 005 : ポカラ 廃品回収 2008 12 18N02 006 : ポカラ 廃品回収
2008 12 18N02 008 : ポカラ 果物屋 果物y 2008 12 18N02 011 : ポカラ 果物屋 果物y 鳥屋 2008 12 18N02 012 : ポカラ 果物屋 果物y 2008 12 18N02 014 : ポカラ 果物屋 果物y
2008 12 18N02 020 : ポカラ 果物屋 果物y 2008 12 18N02 021 : ポカラ 果物屋 果物y 2008 12 18N02 026 : ポカラ 果物屋 果物y 2008 12 18N02 027 : ポカラ 刃物屋