2008_10_12N01_Central_Pokhara_Sun Set

2008 10 12N01 010 : ポカラ 朝日 朝焼け 朝霧 2008 10 12N01 011 : ポカラ 朝日 朝焼け 朝霧 2008 10 12N01 016 : ポカラ 朝日 朝焼け 朝霧 2008 10 12N01 017 : ポカラ 朝日 朝焼け 朝霧