2008_10_22N01_Central_Pokhara_Sun Rise

2008 10 22N01 001 : ポカラ 朝日 朝焼け 2008 10 22N01 002 : ポカラ 朝日 朝焼け 2008 10 22N01 004 : アンナプルナ ポカラ マチャプチャリ 朝焼け 2008 10 22N01 005 : アンナプルナ ポカラ 一峰 朝焼け
2008 10 22N01 006 : アンナプルナ ポカラ 南峰 朝焼け 2008 10 22N01 007 : ダウラギリ ポカラ 朝焼け 2008 10 22N01 008 : アンナプルナ ポカラ マチャプチャリ 朝焼け