2008_12_19N01_Central_Pokhara_IMM_Annapurna

2008 12 19N01 021 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 025 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 026 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 027 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞
2008 12 19N01 028 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 031 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 032 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 033 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞
2008 12 19N01 035 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 036 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 038 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 039 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞
2008 12 19N01 040 : アンナプルナ ポカラ 二峰 四峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 041 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 042 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 043 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞
2008 12 19N01 044 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 045 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 046 : アンナプルナ ポカラ 二峰 四峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 048 : アンナプルナ ポカラ 二峰 四峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞
2008 12 19N01 049 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 050 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 19N01 051 : ポカラ 大気汚染 霞 2008 12 19N01 052 : ポカラ 大気汚染 霞
2008 12 19N01 053 : ポカラ マチャプチャリ 大気汚染 霞 2008 12 19N01 055 : ポカラ マチャプチャリ 大気汚染 霞 2008 12 19N01 059 : ポカラ マチャプチャリ 大気汚染 霞