2008_10_09N01_Central_Pokhara_Sun Rise

2008 10 09N01 001 : ポカラ 夕焼け 雲 2008 10 09N01 003 : ポカラ 夕焼け 雲 2008 10 09N01 010 : ポカラ 夕焼け 雲 2008 10 09N01 023 : ポカラ 夕日 夕焼け 雲
2008 10 09N01 024 : ポカラ 夕日 夕焼け 雲 2008 10 09N01 032 : ポカラ 夕日 夕焼け 雲 2008 10 09N01 039 : ポカラ 夕日 夕焼け 雲