2008_12_11N02_Central_Pokhara_IMM_Annapurna

2008 12 11N02 001 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 2008 12 11N02 006 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 2008 12 11N02 007 : ポカラ 国際山岳博物館 2008 12 11N02 008 : アンナプルナ ポカラ 一峰 国際山岳博物館
2008 12 11N02 009 : アンナプルナ ポカラ 南峰 国際山岳博物館 2008 12 11N02 010 : アンナプルナ ポカラ 二峰 四峰 国際山岳博物館 2008 12 11N02 011 : ポカラ 国際山岳博物館 2008 12 11N02 012 : アンナプルナ ポカラ 二峰 国際山岳博物館
2008 12 11N02 013 : アンナプルナ ポカラ 四峰 国際山岳博物館 2008 12 11N02 014 : アンナプルナ ポカラ 三峰 国際山岳博物館 2008 12 11N02 015 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 2008 12 11N02 016 : アンナプルナ ポカラ 一峰 国際山岳博物館
2008 12 11N02 017 : アンナプルナ ポカラ 南峰 国際山岳博物館 2008 12 11N02 018 : ポカラ 国際山岳博物館 2008 12 11N02 019 : アンナプルナ ポカラ 二峰 四峰 国際山岳博物館 2008 12 11N02 028 : アンナプルナ ポカラ 二峰 国際山岳博物館
2008 12 11N02 029 : アンナプルナ ポカラ 一峰 国際山岳博物館 2008 12 11N02 035 : ポカラ マナスル・モデル 国際山岳博物館 2008 12 11N02 040 : スクールバス ポカラ 国際山岳博物館 岩登り練習場 2008 12 11N02 042 : スクールバス ポカラ 国際山岳博物館
2008 12 11N02 043 : スクールバス ポカラ 国際山岳博物館 2008 12 11N02 044 : スクールバス ポカラ 国際山岳博物館