2008_10_25N01_Central_Pokhara_Annapurna

2008 10 25N01 001 : アンナプルナ ポカラ マチャプチャリ 2008 10 25N01 002 : アンナプルナ ポカラ マチャプチャリ 2008 10 25N01 013 : アンナプルナ ポカラ 二峰 2008 10 25N01 015 : アンナプルナ ポカラ 二峰
2008 10 25N01 022 : アンナプルナ ポカラ 二峰 2008 10 25N01 025 : アンナプルナ ポカラ 二峰