2008_12_30N01_Central_Pokhara_IMM

2008 12 30N01 001 : アンナプルナ ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 30N01 008 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 30N01 009 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 30N01 011 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞