2008_12_21N01_Central_Pokhara_IMM

2008 12 21N01 011 : ポカラ 朝焼け 2008 12 21N01 012 : ポカラ 朝焼け 2008 12 21N01 024 : アンナプルナ ポカラ マチャプチャリ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 21N01 025 : アンナプルナ ポカラ マチャプチャリ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞
2008 12 21N01 026 : ポカラ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 21N01 030 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 21N01 031 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 21N01 032 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞
2008 12 21N01 033 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 21N01 034 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 21N01 035 : アンナプルナ ポカラ 二峰 四峰 国際山岳博物館 大気汚染 霞 2008 12 21N01 036 : ポカラ ミカン
2008 12 21N01 037 : ポカラ ミカン 2008 12 21N01 038 : ポカラ 小魚売り 2008 12 21N01 039 : ポカラ 小魚売り 2008 12 21N01 040 : ポカラ 小魚売り
2008 12 21N01 041 : ポカラ 小魚売り