2008_12_22N01_Central_Pokhara_Orange

2008 12 22N01 001 : ポカラ 園芸ミカン 温室 2008 12 22N01 002 : ポカラ 園芸ミカン 温室