2008_12_23N02_Central_Pokhara_Orange

2008 12 23N02 001 : バザール ポカラ ミカン屋 2008 12 23N02 002 : バザール ポカラ ミカン屋 2008 12 23N02 003 : バザール ポカラ ミカン屋 2008 12 23N02 004 : バザール ポカラ 野菜屋
2008 12 23N02 007 : バザール ポカラ ミカン屋 2008 12 23N02 009 : バザール ポカラ 装飾品 2008 12 23N02 010 : バザール ポカラ ミカン屋 2008 12 23N02 011 : バザール ポカラ 山芋 野菜屋
2008 12 23N02 012 : バザール ポカラ 山芋 野菜屋 2008 12 23N02 013 : バザール ポカラ 山芋 野菜屋