2008_11_06N01_Central_Pokhara_IMM

2008 11 06N01 001 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 池 霞空 2008 11 06N01 018 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 大気汚染 霞空 2008 11 06N01 022 : ポカラ 国際山岳博物館 2008 11 06N01 029 : タカリー女性 ポカラ 国際山岳博物館 展示写真
2008 11 06N01 032 : ポカラ マチャプチャリ 国際山岳博物館 2008 11 06N01 034 : ポカラ 国際山岳博物館 樹木花 2008 11 06N01 036 : ポカラ 国際山岳博物館 樹木花 2008 11 06N01 040 : ポカラ 国際山岳博物館
2008 11 06N01 042 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 国際山岳博物館