2008_08_20N01_Central_Pokhara_IMM

2008 08 20N01 004 : ポカラ 国際山岳博物館 大森氏大写真 2008 08 20N01 008 : ポカラ 国際山岳博物館 大森氏大写真 2008 08 20N01 010 : ポカラ 国際山岳博物館 大森氏大写真 2008 08 20N01 018 : ポカラ 国際山岳博物館 大森氏大写真
2008 08 20N01 019 : ポカラ 国際山岳博物館 館内 2008 08 20N01 020 : ポカラ 国際山岳博物館 館内 2008 08 20N01 021 : ポカラ 国際山岳博物館 館内 2008 08 20N01 022 : ポカラ 国際山岳博物館 館内
2008 08 20N01 023 : ポカラ 国際山岳博物館 館内 2008 08 20N01 024 : ポカラ 国際山岳博物館 館内 2008 08 20N01 025 : ポカラ 国際山岳博物館 館内 2008 08 20N01 026 : ポカラ 国際山岳博物館 館内
2008 08 20N01 027 : ポカラ 国際山岳博物館 館内 2008 08 20N01 028 : ポカラ 国際山岳博物館 館内 2008 08 20N01 032 : ポカラ 国際山岳博物館 館内 2008 08 20N01 036 : ポカラ 国際山岳博物館 雲
2008 08 20N01 039 : ポカラ 国際山岳博物館 2008 08 20N01 040 : ポカラ 国際山岳博物館