2008_12_08N01_Central_Pokhara_IMM_Teti

2008 12 08N01 001 : ポカラ 国際山岳博物館 雪男展示 2008 12 08N01 002 : ポカラ 国際山岳博物館 雪男展示 2008 12 08N01 003 : ポカラ 国際山岳博物館 雪男展示 2008 12 08N01 006 : ポカラ マナスル・モデル 国際山岳博物館 学生見学者
2008 12 08N01 011 : チョウ ポカラ 国際山岳博物館 2008 12 08N01 012 : ポカラ 国際山岳博物館 堆肥 2008 12 08N01 014 : ポカラ 国際山岳博物館 堆肥 2008 12 08N01 017 : ポカラ 国際山岳博物館 花壇
2008 12 08N01 019 : ブーゲンビリア ポカラ 国際山岳博物館 花壇 2008 12 08N01 021 : ポインセチア ポカラ 国際山岳博物館 花壇 2008 12 08N01 022 : サクラ ポカラ 国際山岳博物館 2008 12 08N01 023 : サクラ ポカラ 国際山岳博物館
2008 12 08N01 027 : サクラ ポカラ 国際山岳博物館 2008 12 08N01 029 : ポカラ 国際山岳博物館 見学者 2008 12 08N01 030 : ポカラ 国際山岳博物館 見学者 2008 12 08N01 031 : ポカラ 国際山岳博物館 見学者
2008 12 08N01 032 : ポカラ 国際山岳博物館 見学者