2008_10_08N01_Central_Pokhara_Sun Rise

2008 10 08N01 004 : アンナプルナ ポカラ 一峰 朝焼け 2008 10 08N01 005 : アンナプルナ ポカラ マチャプチャリ 三峰 朝焼け 2008 10 08N01 006 : アンナプルナ ポカラ 一峰 朝焼け 2008 10 08N01 007 : アンナプルナ ポカラ 一峰 朝焼け
2008 10 08N01 008 : アンナプルナ ポカラ 三峰 朝焼け 2008 10 08N01 009 : アンナプルナ ポカラ 一峰 朝焼け 2008 10 08N01 015 : アンナプルナ ポカラ 一峰 南峰 朝焼け 2008 10 08N01 016 : アンナプルナ ポカラ マチャプチャリ 朝焼け
2008 10 08N01 017 : アンナプルナ ポカラ 三峰 朝焼け 2008 10 08N01 018 : アンナプルナ ポカラ 一峰 朝焼け 2008 10 08N01 024 : ポカラ マナスル マナスル三山 朝焼け P29 2008 10 08N01 025 : ポカラ マナスル マナスル三山 朝焼け
2008 10 08N01 026 : ポカラ マナスル マナスル三山 朝焼け P29 2008 10 08N01 027 : ポカラ 朝日 朝焼け 2008 10 08N01 029 : ポカラ 朝日 朝焼け 2008 10 08N01 036 : ポカラ 朝日 朝焼け